Vad söker du efter?

Miljö & Hållbarhet

På Aros Auto värnar vi om miljön och att lämna ett gott avtryck efter oss till kommande generation. Våra resurser är ändliga och vi har fått vår planet att förvalta tillsammans med andra. Därför vill vi verka för att vara ett miljövänligt företag som tar ansvar.

Miljöpolicy

Vi gör det genom att:
  • Vi ska kontinuerligt arbeta för att förbättra miljö och arbetsmiljö långsiktigt.
  • Vid varje nyanskaffning eller ändring i verksamheten ska miljöhänsyn prioriteras.
  • Vi ska även jobba med leverantörer och produkter som har samma mål.
  • Vi ska sträva efter att sänka vår totala energiförbrukning jämfört med vår omsättning.
  • Vi ska minska drivmedelsåtgång samt samordna och effektivisera resor och transporter.
  • Vi ska minska miljöpåverkan genom sortering, återanvändning och återvinning.
  • Vi ska ständigt öka medvetenheten om vår miljöpolicy och dess insatser.

100% CO2 fri energi

En kraftig förbättring av fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Norden och fallande energipriser i Europa, till följd av fulla gaslager, har under året medfört perioder med låga priser på marknaden. Under november ser vi att torrt och kallt väder ganska omgående leder till höga priser. I inledningen av vintern råder det stor osäkerhet kring utvecklingen av de olika prisdrivarna, men vi har positionerat portföljerna på ett sådant sätt att ni som kund kommer ta er igenom vintern väl och uppnå bra priser.

Med vår långsiktiga strategi kunde vi börja handla för år 2024 redan i början av 2021. Efter detta har det inte varit möjligt att handla detta kontrakt på så låga nivåer. Vi har under hela det senaste året kompletterat handel i kontraktet för första kvartalet 2024, som hade sin lägsta notering någonsin nu i oktober, och vi har därför lyckats utnyttja marknadsutvecklingen väl till förmån för våra kunder.

Sammanfattningsvis har en säkringsposition byggts upp inför vintern för en betydande del av den förväntade levererade volymen och vi anser att vi är klokt balanserade baserat på utfallsrummet vi ser på marknaden framöver.

I Norden kommer alltmer energiproduktion från oreglerad sol och vind, vilket gör att marknadspriserna varierar mycket mer från dag till dag än vad vi har sett tidigare. I perioder med lite vind och låga temperaturer kommer priserna att påverkas av exporten till Tyskland och England, som fortfarande har högre priser än Norden. Samtidigt ger milda och blåsiga perioder under vintern också möjlighet till mycket låga marknadspriser.

Den största osäkerheten är fortfarande kopplad till skillnaden mellan Systempriset och spotpriset i de olika geografiska områdena i Sverige. Vi ser fortsatt att spotpriserna är väldigt olika i norr och söder, men differensen är inte lika stor som tidigare. Lokala skillnader i väder, vind och prisnivå i Europa kommer att bidra till att påverka detta. Allt talar för att kunder i mellersta och norra Sverige fortfarande kommer att få ett bra avdrag mätt mot Systempriset, medan tillägget för kunder i söder förväntas vara i nivå med vad vi har sett fram till 2023.

Eneas har en starkare position än de flesta för att kunna leverera konkurrenskraftiga priser och minskad risk under hela vintern och våra kunder är väl positionerade för att dra nytta av eventuella ytterligare prissänkningar samtidigt som ett marknadsprishopp dämpas avsevärt genom redan vidtagna skyddsåtgärder.

Diplom
Om Kia

Hållbarhet

Inledning: Aros Auto Koncernen engagerar sig aktivt i hållbarhetsarbetet genom att integrera ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i sina verksamhetsstrategier. Nedan presenteras företagets insatser och framsteg inom varje hållbarhetsdimension.

1. Social Hållbarhet: Aros Auto strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig delaktiga. Företaget genomför regelbundna undersökningar av personalnöjdheten med hjälp av anonymiserade pulsmätningar och månatliga medarbetarsamtal för att säkerställa hög trivsel och arbetsglädje. Genom gemensamma frukostmöten och samarbeten med lokala aktörer stödjer företaget även samhället och strävar efter att göra en positiv skillnad i medarbetares vardag.

2. Miljömässig Hållbarhet: Aros Auto tar aktivt ansvar för miljön genom olika initiativ. Företaget renar vatten från biltvätten och genomför regelbundna vattenprover för att övervaka reningsverkets effektivitet. Oljeavskiljare finns installerade för att förhindra oljeutsläpp i vattendrag och avloppssystem. Avfallssortering och återvinning är integrerade i verksamheten, vilket inkluderar återvinning av metall, glas, batterier, glödlampor, farligt avfall och mer. Företaget strävar också efter att minska sin klimatpåverkan genom energieffektivisering och användning av förnybar energi.

3. Ekonomisk Hållbarhet: Aros Auto erkänner att ekonomisk hållbarhet är en grundläggande förutsättning för att bedriva andra hållbarhetsinitiativ. Genom moderna och anpassade lokaler investerar företaget i energimedvetenhet och ekonomisk effektivitet. Solceller, energilagring och förnybar energianvändning bidrar till att minska koldioxidavtrycket och främjar ekonomisk hållbarhet. Lokalerna är utformade med modern teknik för energibesparing, inklusive LED-belysning, värmeåtervinning och automatisk styrning av belysning baserat på närvaro.

Slutsats: Aros Auto Koncernen strävar efter en holistisk hållbarhetsapproach genom att adressera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av sitt ansvar. Genom att aktivt integrera dessa principer i sin verksamhet positionerar sig företaget som en föregångare inom hållbart företagande och tar ett steg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid för både företaget och samhället.